Asociatii de proprietari

 INFORMAȚII SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADALĂ

 

 Legislație

 

   • Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului

   • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

   • O.M.F.P. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

   • Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică

   • Legea nr. 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică

   • Ordinul nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobile de tip condominiu în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

   • Ordinul A.N.R.E. 179/2015 pentru aprobarea procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

   • Ordinul 29/1993-Normativul cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici

   • TERMENELE REGĂSITE în Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

 

Alte documente utile

 

  • CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI A NOILOR MEMBRI

  • CERERE DE SCOATERE/INTRODUCERE LA/DE LA PLATA COTELOR DE ÎNTREȚINERE LUNARE

  • MODEL FORMULARE REGISTRE

  • NOTIFICARE PROPRIETARI RESTANȚIERI LA COTELE DE ÎNTREȚINERE

  • FIȘĂ CITIRE CONTOARE APĂ ĂRECE ȘI APĂ CALDĂ

  • ANGAJAREA ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

  • DREPTURILE PROPRIETARILOR DIN CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

  • Model-BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

  • Model CONTRACT DE MANDAT- PREȘEDINTE ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI

  • OBLIGAŢIILE PROPRIETARILOR DIN CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

  • REGULAMENTUL CONDOMINIULUI CONFORM LEGII NR.196/2018