Asociatii de proprietari

 INFORMAȚII SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADALĂ

 

 Legislație

 

      • Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului

      • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

      • O.M.F.P. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

      • Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică

      • Legea nr. 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică

      • Ordinul nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobile de tip condominiu în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

      • Ordinul A.N.R.E. 179/2015 pentru aprobarea procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

      • Ordinul 29/1993-Normativul cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici

      • TERMENELE REGĂSITE în Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

 

Alte documente utile

 

    • CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI A NOILOR MEMBRI

    • CERERE DE SCOATERE/INTRODUCERE LA/DE LA PLATA COTELOR DE ÎNTREȚINERE LUNARE

    • MODEL FORMULARE REGISTRE

    • NOTIFICARE PROPRIETARI RESTANȚIERI LA COTELE DE ÎNTREȚINERE

    • FIȘĂ CITIRE CONTOARE APĂ ĂRECE ȘI APĂ CALDĂ

    • ANGAJAREA ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

    • DREPTURILE PROPRIETARILOR DIN CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

    • Model-BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

    • Model CONTRACT DE MANDAT- PREȘEDINTE ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI

    • OBLIGAŢIILE PROPRIETARILOR DIN CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

    • REGULAMENTUL CONDOMINIULUI CONFORM LEGII NR.196/2018