Autorizari Comerciale

  1. Acordul de funcționare

 

„În vederea emiterii sau prelungirii Acordului de funcționare, persoana fizică sau juridică va depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, București, Sector 5, de luni până joi între orele 09.00 și 15.00, următoarele documente:

    a) Cererea prevăzuta în Anexa 2 a HCLS5 nr. 39/28.02.2018 completată în dublu exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;
    b) Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;
    c) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau administrator, în copii certificate cu originalul;
    d) Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), eliberat de  Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr.359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c)  privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizare funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;
    e) Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, contractul de vânzare – cumpărare / închiriere– înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială - , contract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului,  însoțite de releveul spațiului, în copie certificată cu originalul;
    f) Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr.230/2007, cu modificările și completările ulterioare,  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;
    g) Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii autorizat în conformitate cu prevederile legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
    h) Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr.120/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, numai prin unități specializate, autorizate de către Primăria Municipiului București, dovada efectuării deratizării, ultima chitanță/ordin de plată și autorizația PMB pe anul în curs, în copie certificată cu originalul;
    i) Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform HG nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, dacă este cazul, cu număr de înregistrare de la Primăria  Sectorului 5, prevăzută în Anexa 4 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016, în original;
    j) Declarație pe propria răspundere, semnată de asociați sau administratori, privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuarea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în Anexa 5 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016;
    k) Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:
           I. Autorizatie sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică prevăzută în anexa 6 a H.C.L. S5 nr.88/30.09.2016.
          II. Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București,  în copie certificată cu originalul;
         III. Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;
         IV. Autorizația de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația pe proprie răspundere prevăzută în Anexa 7 a H.C.L. S5 nr. 88/30.09.2016;
         V. Autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul;
             sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

    l) Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia;
    m) Certificat de atestare fiscală în original,  eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.


Autorizație privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor - Acte necesare

 „În vederea emiterii Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 București, Sector 5, de luni până joi, între orele 09.00 și 15.00 și vineri, între orele 09.00 și 12.00, următoarele documente:

    a) Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original;
    b) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau  administrator,  în copii certificate cu originalul;
    c) Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;
    d) Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contractul de vânzare – cumpărare / contractul de închiriere – înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială - , contract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului,  însoțite de releveul spațiului, în copie certificată cu originalul;
    e) Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare,  în copie certificată cu originalul;
    f) Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii autorizat conform prevedeilor legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;
    g) Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanța/ordin de plata și autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;
    h) Declarația agentului economic privind clasificarea unității, semnată de asociați sau administratori, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, dacă este cazul, în original;
    i)  Declarație pe propria răspundere, semnată de asociați sau administratori, privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;
    j) Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:
           I. Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico -sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică, prevăzută în anexa 9 a H.C.L. S5 nr. 89/2016;
          II. Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;
         III. Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;
         IV. Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov , dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația pe propria răspundere conform Anexa 10 la HCL S5 nr. 89/2016;
                    sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

    k)  Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București; 

    l)   Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia;
   m) Certificat fiscal în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.
    

IMPORTANT!

    n) Potrivit HCGMB nr. 218 din 2015-12-10 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016, Anexa 1, punctul 7.9., „Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizație privind desfășurarea activității înregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN:
    o) Pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv – 3000 lei;
    p) Pentru o suprafață mai mare de 500 mp – 4000 lei.”