ALOCATIE DE STAT/INDEMNIZATIE DE CRESTERE A COPILULUI/STIMULENT DE INSERTIE

 

 1. Alocaţia de stat

 2. Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

 3. Stimulentul de inserție

 4. Contact

 5. Program



1. ALOCAŢIA DE STAT

 

Alocația de stat se plătește, prin intermediul Agenției de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, unuia dintre părinți, tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

Beneficiază de alocația de stat copiii cu vârsta cuprinsă între:

 • 0-2 ani (cu un cuantum de 300 lei/lună);

 • 2-18 ani (cu un cuantum de 150 lei/lună).

 

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de stat se depun la Serviciul Susținerea Familiei și Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, cu sediul in Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,  și sunt următoarele:

 • Cerere tip (care poate fi descărcată de aici);

 • Notă de informare (care poate fi descărcată de aici);

 • Declarații ambii părinți - solicitate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială (care poate fi descărcată de aici);

 • Acte de identitate ale reprezentanţilor legali - xerocopie și original;

 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul - xerocopie și original;

 • Certificatul de căsătorie - xerocopie și original;

 • Pentru persoanele care au sau au avut calitatea de lucrător migrant, se va anexa la dosarul de alocație de stat și documente justificative, inclusiv cele care să ateste adresa precum și numărul de asigurare din celălalt stat membru U.E.;

 • Dosar cu șină;

 • Extras de cont pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont);

 • Opis (care poate fi descarcată de aici);

 • Declaratie cetateni straini (care poate fi descarcată de aici);

 • alte acte solicitate, după caz: hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.
  Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

 

ATENȚIE! Actele se vor prezenta în original şi xerocopie.

NOTĂ

 • Cererea pentru stabilirea alocaţiei de stat şi actele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun la D.G.A.S.P.C. Sector 5, doar dacă reprezentantul legal al copilului are domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a Sectorului 5.

 • D.G.A.S.P.C. Sector 5 transmite lunar, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, cererile înregistrate şi documentele justificative în baza unui tabel centralizator.

 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii, de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 • În situaţia în care, după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, reprezentantul legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

 • Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal depune la Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti o cerere în acest sens.

 • Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia.

 • În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal comunică în scris modificarea, în termenul de 15 zile, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.



2. CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

 

Beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, așa cum sunt definite de această lege) sau dacă s-au aflat într-una din situațiile considerate asimilate stagiului de cotizare, prin lege. Indemnizația se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilitate.

Beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani este obligat să comunice în scris, orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

De indemnizația lunară beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului sau una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore.

Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal și postnatal, este de maximum 126 zile și are dreptul doar mama; concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului).

Cererea se depune la Serviciul Susținerea Familiei și Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 și se transmite spre soluționare Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București soluționează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia și efectuează plata indemnizației pentru cererile aprobate.

 

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului se depun la Serviciul Susținerea Familiei și Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,  și sunt umătoarele:

 • Cerere tip (care poate fi descărcată de aici);

 • Notă de informare (care poate fi descărcată de aici);

 • Declarații ambii părinți - solicitate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială (care poate fi descărcată de aici);

 • Adeverința tip eliberată de către angajator (care poate fi descărcată de aici);

 • Dovada eliberată de autorităţile competente sau de angajatori, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului (decizia de suspendare a contractului de muncă);

 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul - xerocopie și original;

 • Acte identitate părinţi - xerocopie și original;

 • Certificat de căsătorie - xerocopie și original;

 • În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare), numai în situația în care drepturile sunt solicitate direct de către tatăl copilului.

 • Opis (care se poate fi descarcat de aici);

 • Declaratia celuilalt parinte (care poate fi descarcată de aici);

 • Declarație titular (care poate fi descărcată de aici);

 • Extras de cont pe numele titularului stimulentului de inserție pentru creșterea copilului (dacă se doreşte plata în cont);

 • Împuternicire - în cazul în care persoana îndreptățită nu poate fi prezentă la depunerea dosarului, își poate numi un reprezentant printr-o împuternicire (care poate fi descarcată de aici);

 • Dosar cu şină;

 • Alte acte, după caz:

  • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

  • Adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;

  • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;

  • Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;

  • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului;

  • Decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului său, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

  • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

  • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului său, după caz, prin hotărâre judecătorească;

  • Dovada eliberată de angajator sau alt plătitor, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni in ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;

  • Dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovadă privind venitul calculat în vederea platii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberate de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole. În situaţia în care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberată, persoana îndreptăţită prezintă o declaraţie pe propria răspundere privind realizarea acestor venituri, în condiţiile prevăzute de Codul penal;

  • Dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;

  • Adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, de angajator sau, după caz, de Casa Teritoriala de Asigurări de Sănătate ori de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

  • Copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;

  • Adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere;

  • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

 

ATENȚIE! Actele se vor prezenta în original şi xerocopie.

 

Actele necesare pentru indemnizația de creștere a copilului în cazul în care veniturile sunt realizate din:

PFA

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară, decizia de impunere definitivă;

 • pentru anul în curs de la Administrația Financiară, decizia privind veniturile estimate, după depunerea Declarației 220 rectificată, în urma suspendării activității;

 • rezoluția de la Camera de Comerț privind suspendarea activității;

 • declarația pe propria răspundere că în anul următor va aduce dovada de la Administrația Financiară, cu privire la veniturile realizate pentru anul în curs;

 • declarația pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate sau adeveriță, după caz, cu perioada și sumele încasate, de la CASMB;

 • declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate, unde este cazul.

 

Termen de depunere – 30 zile înainte de suspendare sau 60 de zile lucrătoare de la terminarea concediului de maternitate sau, după caz, de la data nașterii copilului.

 

DREPTURI DE AUTOR

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară decizia de impunere definitivă;

 • pentru anul în curs, adeverința care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile și tabel explicit cu:

  • veniturile brute pe toate lunile;

  • ce contribuții sociale i s-au reținut (CAS, șomaj, etc.);

  • cât impozit i s-a reținut (10% sau 16%);

  • venit net.

 • declarația pe propria răspundere că în anul următor va aduce dovada de la Administrația Financiară, cu privire la veniturile realizate pentru anul în curs;

 • dovada suspendării activității (decizie, act adițional, etc.).

 

CONVENȚII CIVILE, CONTRACTE DE COMISION SAU ALTE VENITURI ASIMILATE SALARIILOR

 • adeverința de la angajator (ANEXA 2), în care să se prezinte în mod clar cât impozit i s-a reținut la sursă (10% sau 16%). Daca i s-a reținut doar 10% impozit, să aducă de la Administrația Financiară ca în cazul veniturilor din PFA;

 • dovada suspendării activității (decizie, act adițional, etc.).

 

PROFESIA DE AVOCAT

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară decizia de impunere definitivă;

 • pentru anul în curs de la Administrația Financiară, decizia privind veniturile estimate, după depunerea declarației 220 rectificată, în urma suspendării activității;

 • declarația pe propria răspundere că în anul următor va aduce dovada de la Administrația Financiară, cu privire la veniturile realizate pentru anul în curs;

 • adeverință cu perioada și sumele încasate, de la CASMB, de Casa de Asigurări a Avocaților sau de la OPSNAJ și declarație pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate când nu a beneficiat, după caz;

 • declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate, unde este cazul.

 

ATENȚIE! Actele se vor prezenta în original şi xerocopie.

 

NOTĂ

Nivelul indemnizaţiilor lunare se majorează se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată, începând cu al doilea copil, cât și pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi. Termenul de depunere al dosarului privind suprapunerea de nașteri este de 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil.

3. STIMULENTUL DE INSERȚIE

 

Stimulentul de inserție este în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta 3 ani (4 ani pentru copilul cu dizabilitate). În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate, incluzând și perioada prevăzută la art. 11 alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

Stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

 • de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

 • de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus;

 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului Fiscal și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

 

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea stimulentului de inserție se depun la Serviciul Susținerea Familiei și Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, și fac referire la următoarele cazuri: 

 • În situatia în care, persoana îndreptăţită (mama, tatăl, persoana care a luat în plasament un copil, a fost numită tutore) a beneficiat de indemnizaţie creştere copil şi îşi reia activitatea :

  • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie (care poate fi descărcată de aici);

  • Notă de informare (care poate fi descărcată de aici);

  • Declarații ambii părinți - solicitate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială (care poate fi descărcată de aici);

  • Adeverinţă completată corect de angajator (care poate fi descărcată de aici);

  • Actul de identitate al solicitantului – xerocopie și original;

  • Actul de identitate al celuilalt părinte – xerocopie și original;

  • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul – xerocopie și original;

  • Certificatul de căsătorie – xerocopie și original;

  • Dovada reluării activităţii (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional);

  • Declaratia celuilalt parinte (care poate fi descărcat de aici);

  • Extras de cont pe numele titularului stimulentului de inserție (dacă se doreşte plata în cont);

  • Opis (care poate fi descărcat de aici);

  • Împuternicire - în cazul în care persoana îndreptățită nu poate fi prezentă la depunerea dosarului, își poate numi un reprezentant printr-o împuternicire (care poate fi descarcată de aici);

  • Dosar cu şină;

  • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

 • În cazul în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea fără a beneficia de indemnizaţie creştere copil:

  • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie (care poate fi descărcată de aici);

  • Notă de informare (care poate fi descărcată de aici);

  • Adeverinţă completată corect de angajator (poate fi descărcată de aici);

  • Dovada eliberată de către angajator, că persoana îndreptățită realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit;

  • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie;

  • Actul de identitate al solicitantului – xerocopie și original;

  • Actul de identitate al celuilalt părinte – xerocopie și original;

  • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul – xerocopie și original;

  • Certificatul de căsătorie – xerocopie și original;

  • Extras de cont pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont);

  • Opis (care poate fi descărcat de aici);

  • Dosar cu şină;

  • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

 

ATENȚIE! Actele se vor prezenta în original şi xerocopie.

 

De indemnizație pentru creșterea copilului/stimulentul de inserție pot beneficia și persoanele care timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior datei de naștere a copilului au fost în următoarele situații:

 1. Au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

 2. S-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a Municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj;

 3. Au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;

 5. Au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;

 6. Se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

 7. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;

 8. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap;

 9. Au beneficiat de concediu fără plata pentru creșterea copilului;

 10. Se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 11. Și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

 12. Au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;

 13. Frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

 14. Au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de art. 20 și 21 din H.G. nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare;

 15. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

 16. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;

 17. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

 18. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a învățământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

 19. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

 20. Se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

 21. Au beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;

 22. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

 

În vederea acordării drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului și stimulentul lunar/stimulentul de inserție persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condițiile prevăzute de acesta.

De indemnizație pentru creșterea copilului și sprijinul lunar pot beneficia persoanele sau copiii cu dizabilități, după caz, acordându-li-se:

 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani;

 • Program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap (grav sau accentuat), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, în condiţiile prevăzute de Codul muncii și o indemnizație compensatorie;

 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3(2) ani;

 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3(2) şi 7 ani.

 

Plata alocaţiei de stat pentru copii, a indemnizaţiei creştere copil şi a stimulentului de inserţie se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, în funcţie de opţiunea reprezentantului legal.

Plata în cont curent personal sau cont de card a celor trei drepturi enumerate anterior se realizează numai la băncile cu care direcţiile teritoriale au încheiat convenție :

 • PROCREDIT BANK

 • BCR

 • BANCA TRANSILVANIA

 • BRD

 • RAIFFEISEN BANK

 • ALPHABANK

 • PIREUS BANK

 • BANCA C.R. FIRENZE ROMÂNIA S.A

 • VOLKSBANK ROMÂNIA

 • UNICREDIT ŢIRIAC

 • ROMEXTERA

 • CARPATICA

 • C.E.C BANK

 • ATE BANK

 • INTESA SANPAOLO

 • ROMAIN INTERNATIONAL BANK

 • OTP BANK

 • ING

 • BANCPOST

 • GARANTI BANK

 • LIBRA BANK

 • MILLENIUM BANK

 • CREDIT AGRICOLE BANK

 • CREDIT EUROPE BANK

 • BANCA ROMÂNEASCĂ

 

Conform art.17 din Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură model împuternicire (care poate fi descărcat de aici). Cererile depuse în vederea obținerii indemnizaţiei pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și a alocației de stat sunt transmise către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti, instituție abilitată să soluționeze și să efectueze plata drepturilor.

ATENȚIE ! Titularul contului trebuie să fie acelaşi cu titularul dosarului de alocaţie de stat, indemnizaţie creştere copil sau stimulent de inserţie

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Susținerea Familiei și Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, cu sediul din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, la numărul de telefon 031.433.64.29  sau folosind adresa de e-mail: prelucrare.date@dgaspc5.ro

 

Program de lucru cu publicul