ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Ajutorul pentru incalzirea locuintei


 

Pentru sezonul rece 2019-2020, dosarele (care vor fi verificate în prealabil de angajații compartimentului de specialitate) se pot depune începând cu data 15 octombrie la sediul DGASPC Sector 5 – Serviciul Acordare Beneficii Sociale, după următorul program de lucru cu publicul: luni, marți: 09.00 – 12.00, miercuri, joi: 13.00-16.00.

Beneficiari:

  • familiile si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 750 lei pe membru de familie si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi - cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;

  • familiile care au un venit lunar de pana la 786 lei pe membru de familie si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 1.082 lei si care folosesc pentru incalzirea locuintei energie termica, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane.

Tipuri de ajutoare:

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se definesc in functie de sistemul de incalzire utilizat si se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat:

  • ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;

  • ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, denumit in continuare ajutor pentru energie electrica;

  • ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale;

  • ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei este cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator.

Conditii de acordare:

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza Cererii si a declaratiei pe propria raspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, insotita de actele doveditoare.

Cererea se depune de catre titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei, care poate fi:

  • proprietarul locuintei;

  • persoana care a instrainat locuinta pe baza unui contract cu clauza de intretinere;

  • titularul contractului de inchiriere;

  • alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;

  • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.

In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

  • incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;

  • incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la ajutor pentru incalzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

De asemenea, in cazul salariatilor care primesc tichete de masa, se va verifica daca acestea au fost declarate.

In cazul pensionarilor care dispun lunar de o pensie mai mica de 955 lei si primesc tichete sociale in valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr.200/2018, se va verifica daca acestea au fost declarate.

ATENTIE! Nedeclararea corecta a componentei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum si a bunurilor mobile si imobile detinute, constituie contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

 

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

 

 

Bunuri imobile

 

1

Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti

 

2

Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

 

     
 

Bunuri mobile(*)

 

1

Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile

 

2

Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani

 

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

 

4

Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"

 

5

Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata

 

6

Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale

 

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

 

(*) Aflate in stare de functionare.

 

     
 

Depozite bancare

 

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii

 

     
 

Terenuri/animale si/sau pasari

 

1

Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului.

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU ENERGIE TERMICA

Se acorda un ajutor lunar diferentiat pentru incalzirea locuintei pe perioada de iarna pentru:

 • familiile care au un venit lunar de pana la 786 lei pe membru de familie;

 • persoanele singure care au un venit lunar de pana la 1.082 lei

  In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuala se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

   

  VENIT (lei)

  PROCENT FAMILII

  PROCENT PERSOANE SINGURE

  0

  155

  90%

  100%

  155,1

  210

  80%

  90%

  210,1

  260

  70%

  80%

  260,1

  310

  60%

  70%

  310,1

  355

  50%

  60%

  355,1

  425

  40%

  50%

  425,1

  480

  30%

  40%

  480,1

  540

  20%

  30%

  540,1

  615

  10%

  20%

  615,1

  786

  5%

  15%

  786,1

  1082

  -

  10%

   

  Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între plafoanele de mai sus, compensarea procentuală este mai mare cu 10% față de proporțiile stabilite pentru familie.

  Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei și 1.082 lei compensarea procentuala este de 10%

   

  PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

   

  În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

   

  VENIT (lei)

  AJUTOR (lei)

  0

  155

  262

  155,1

  210

  190

  210,1

  260

  150

  260,1

  310

  120

  310,1

  355

  90

  355,1

  425

  70

  425,1

  480

  45

  480,1

  540

  35

  540,1

  750

  20

   

  PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI ȘI COMBUSTIBILI PETROLIERI

   

  În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

   

  VENIT (lei)

  AJUTOR (lei)

  0

  155

  54

  155,1

  210

  48

  210,1

  260

  44

  260,1

  310

  39

  310,1

  355

  34

  355,1

  425

  30

  425,1

  480

  26

  480,1

  540

  20

  540,1

  750

  20

   

  PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ

   

  În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

   

  VENIT (lei)

  AJUTOR (lei)

  0

  155

  240

  155,1

  210

  216

  210,1

  260

  192

  260,1

  310

  168

  310,1

  355

  144

  355,1

  425

  120

  425,1

  480

  96

  480,1

  540

  72

  540,1

  750

  20

   

  Lista documentelor utilizate:

  Cerere-declaratie pe propria raspundere;

  Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie etc.);

  Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, certificat nastere pentru minori);

  Certificat de casatorie;

  Adeverinta de venit cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, in care sa se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se mentioneze ca angajatorul nu acorda tichete de masa;

  Adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu, cuantumul si tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit, bursa de studiu);

  Talon alocatie de stat sau adeverinta de la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti cu mentiunea daca beneficiaza de alocatia de stat;

  Talon ajutor de somaj din luna anterioara depunerii cererii;

  Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;

  Talon indemnizatie lunara pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

  Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

  Talon alocatie de plasament din luna anterioara depunerii cererii;

  Talon alocatie de susutinere din luna anterioara depunerii cererii;

  Adeverinta administrator din care sa rezulte numarul persoanelor care locuiesc la adresa, modul de facturare (lunar sau esalonat) a energiei termice si codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresa se vor mentiona nominal precizandu-se si CNP-ul acestora;

  Alte acte justificative: hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca incredintare minor(i) cu stabilirea pensiei de intretinere, hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;

  Pentru persoanele care au alt domiciliu decat cel la care au solicitat ajutorul este necesara adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor de incalzire a locuintei conform OUG 70/2011, eliberata de primaria comunei, orasului, municipiului sau dupa caz al sectorului Municipiului Bucuresti in care acestea isi au domiciliul sau resedinta;

  Talon autoturism, daca este cazul.

  Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

   

  Nota:

  Persoanele care folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale vor atasa la cererea-declaratie pe propria raspundere si o xerocopie dupa ultima factura de gaze.

  Persoanele care folosesc pentru incalzirea locuintei energie electrica vor atasa la cererea-declaratie pe propria raspundere si o xerocopie dupa ultima factura la energie electrica.

    In cazul cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, se efectueaza anchete sociale obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii urmatoarele aspecte :

  • solicitantii nu detin alta forma de incalzire;

  • din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale;

  • solicitantii detin contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectand conditiile contractului.

    

   Tipizate

   Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);

   Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

    

   Program de Lucru:

   Luni si Marti 9:00 12:00

   Miercuri si Joi 13:00 16:00

    

   Date de contact:

   e-mail: beneficiisociale@dgaspc5.ro

   tel: 021.423.28.36