Proiecte in evaluare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021

Sursa finanțare

Granturile Norvegiene 2014 - 2021

Obiective generale

  Proiectul va promova educația incluzivă pentru 850 de copii și tineri în situații de risc.

Obiective specifice

OS 1: Combaterea riscului de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii pentru 850 de copii și tineri în situații de risc prin consiliere școlară și vocațională, ateliere de dezvoltare a abilităților socio-emoționale, educaționale pentru cetățenie active și non discriminare, educație pentru sănătate, igienă și nutriție.

OS 2: Dezvoltarea competențelor de educație parentală, informare și consiliere pentru 282 de părinți ai copiilor/tinerilor în situații de risc în vederea combaterii riscului de abandon/părăsire timpurie a școlii.

OS 3: Dezvoltarea abilităților de practicare a educației inclusive pentru 222 de cadre didactice prin cursuri de formare care să contribuie la reducerea/prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

OS 4: Conștientizarea nevoii de educație combaterea barierelor de atitudine în educația incluzivă și promovarea solidarității sociale prin derularea de campanii de informare.

OS 5: Îmbunătățirea condițiilor de bază pentru furnizarea serviciilor educaționale inclusive și combaterea riscului de abandon școlar/părărise timpurile a școlii prin dotarea și modernizarea spațiilor educaționale.

Parteneri

Asociația S.T.E.P. România (Sport, Turism, Ecologie pentru România)

Valoarea totală a proiectului

6.718.114,41 Lei

Perioada implementare

24 luni de la data semnării contractului

Reabilitare și consolidare - Grădinița 244

Cod proiect

124345

Sursa finanțare

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10.1a – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Obiective generale

  Proiectul vizează reabilitarea și consolidarea unui corp al Grădiniței nr. 244 în vederea creșterii accesului la educația timpurie, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de participare la procesul educațional și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

  Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii în plan educaţional, emoţional, spiritual şi relaţional a copiilor cu vârste între 3-6 ani, care doresc parcurgerea cursurilor educaţionale preşcolare precum şi facilitarea posibilităţilor de desfăşurare într-un cadru adecvat a tuturor activităţilor specifice programului educaţional preşcolar cu program prelungit.

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătățirea condițiilor oferite de unitatea de infrastructură educațională și crearea condițiilor optime de desfășurare a activităților pentru toate grupele grădiniței, asigurând un tratament egal tuturor copiilor, fără a ține cont de vârstă, sex, religie, etnie etc.

OS 2: În urma implementării proiectului se va obține o clădire adaptată la standardele europene în vigoare, în vederea creșterii atractivității în ceea ce privește educația preșcolară. În urma reabilitării, consolidării și dotării grădiniței conform documentatiei tehnice atașate prezentei cereri, se va obtine un spațiu adaptat nevoilor atât a copiilor cât și a personalului ce își desfășoară activitatea în cadrul acesteia.

OS 3: Promovarea educației preșcolare și conștientizarea importanței acesteia.

OS 4: Creșterea numărului de copii cu minim 5% în urma finalizării proiectului.

Valoarea totală a proiectului

2.715.482,21 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

28 luni de la data semnării contractului de finanțare

Reabilitare și consolidare - Grădinița 245

Cod proiect

124345

Sursa finanțare

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10.1a – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Obiective generale

Realizarea unor lucrări de reabilitare și consolidare la Grădinița nr. 245 din sectorul 5 al municipiului București, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene. Acțiunile avute în proiect vor avea ca efect crearea unui ambient educațional plăcut, atractiv, cu un climat igienic și termic sănătos

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în sectorul 5 București, prin reabilitare și reparare, în vederea obținerii unei grădinițe moderne, respectând normele de calitate și securitate in vigoare, pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil și formarea unei personalități creative.

OS 2: Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități și abilități necesare viitoarei activități școlare, precum și vieții lor ulterioare în societate.

OS 3: Îmbunătățirea capacității de socializare a copilului preșcolar, în relația cu alți copii, cu adulți sau în interacțiunea sa cu mediul înconjurător.

Valoarea totală a proiectului

8.041.673,03 Lei

Contribuția proprie

2%

Înfiinţare sală multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de reparaţii, amenajare curte şi teren de sport – Şcoala nr. 130 (Luceafărul)

Cod proiect

122841

Sursa finanțare

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10.1b – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Obiective generale

  Îmbunătățirea calității infrastructurii și a dotărilor școlii Gimnaziale „Luceafărul” aflată în administrarea Primăriei Sector 5, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, combaterea fenomenului de abandon școlar în vederea creșterii participării populației școlare și a cadrelor didactice la procesul educațional, crearea condițiilor pentru implicarea comunităților locale în sprijinirea activităților școlare curiculare și extracuriculare.

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin înfiinţarea unei săli multifuncţionale de sport: - Extiderea corpului de clădire existent în scopul asigurării unor spaţii funcţionale corespunzătoare; - Construirea unei săli multifuncţionale de sport; - Dotări corespunzătoare: mobilier, TIC, material didactic, materiale sportive etc.

OS 2: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea termică a clădirii şi realizarea de lucrări de reparaţii în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de învăţare: - Reabilitatrea în integralitate a clădirii şcolii; - Schimbarea şi modernizarea instalaţiilor sanitare, termice şi electrice, reţele de calculatoare - Eficientizarea energetică a clădirii şcolii; - Refacerea instalaţiei de canalizare menajeră şi pluvială; - Dotarea clădirii reabilitate: mobilier, TIC, material didactic; - Înfinţarea şi dotarea la standarde europene a laboratorului pentru predarea limbilor străine (engleză, franceză); - Achiziţionarea de platforme educaţionale pentru disciplinele tehnice.

OS 3: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin amenajarea curţii şi terenului de sport: - Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor sportive/şcolare (adunări, concursuri curriculare/extracurriculare în aer liber etc); - Reamenajarea spaţiului verde (design peisagistic).

OS 4: Scăderea ratei fenomenului de abandon şcolar în rândul elevilor din ciclul gimnazial prin: - Creşterea siguranţei elevilor în incinta școlii gimnaziale Luceafărul; - Creşterea calităţii orelor de curs, ca urmare a dotărilor conform documentaţiei tehnico-economice; - Creşterea nivelului de cunoştinţe şi cultură al absolvenţilor la nivel gimnazial; - Scăderea ratei de absenteism şcolar.

Valoarea totală a proiectului

12.016.282,18 Lei

Contribuția proprie

2%